Witamy w KMG Dragon’s House

Retinopatia cukrzycowa

retinopatia-cukrzycowa-gawecki

Znowu w sprzedaży


Książka Retinopatia cukrzycowa to kompendium wiedzy na temat patomechanizmu, diagnostyki i leczenia tego bardzo częstego w okulistyce schorzenia. Została pomyślana i napisana jako praktyczny podręcznik dla okulistów, diabetologów i internistów – zarówno lekarzy tych specjalności, jak i studentów medycyny. Jej dodatkowym walorem jest bogaty zestaw ilustracji i tabel, obszerny wybór literatury oraz aneks zawierający definicje i algorytmy dotyczące postępowania w retinopatii cukrzycowej. Książka zawiera również szerokie omówienie zastosowania podprogowej laseroterapii mikropulsowej w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. Autor: Dr n. med. Maciej Gawęcki – specjalista chorób oczu z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu wzrokowego, mikrochirurg; absolwent gdańskiej Akademii Medycznej, stypendysta Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie; ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, kierownik Poradni Okulistycznej Dobry Wzrok w Gdańsku oraz konsultant wojewódzki województwa pomorskiego w dziedzinie okulistyki. Autor podręcznika do wykonywania angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej. 


Włóż książkę do koszyka!


Słowo wstępne


"Professor Gawecki is to be congratulated for this excellent concise but comprehensive primer on diabetic retinopathy for healthcare providers. In it are outlined and described the current understanding of the pathogenesis, key clinical manifestations and disease management of diabetic retinopathy. Throughout the text Prof. Gawecki displays the most important attribute of a true scientist: curiosity. Why is this important? Skepticism has become the pervading attitude of modern science. While is usually dressed in the fine robes of priestly intellectual purity, the skeptic risks nothing, discovers nothing, creates nothing, and can learn nothing new. Anyone, high or low, can play the skeptic. For how many years did Gullstrand deny Einstein the Nobel Prize? The crime is not that he did; it is that he could. Skepticism in full-flower.


Despite the excellence of Prof. Gawecki’s book, it is important to understand that everything in it will, in 10, 20, or 50 years-time, be considered either obsolete or simply in error. This is the price of progress.  It is the reason we should never defend too strongly the status quo and the “current consensus”: it is wrong. We just don’t know it yet. If you don’t believe me, take a moment to reflect on the past. Despite our earnest efforts to be as correct as possible in our moment in time, the future will likely view us with either horror, or amusement – and most likely both. If we’re lucky, compassion as well. Prof. Gawecki’s curiosity, evident throughout his current book, is an antidote to our culture of skeptical arrogance, and an invitation to progress; to new and better information, and new and better practices.  Another step in the endless journey. Such a book has an important place in our library. I am sure you will enjoy reading it and find it useful, as I have."


"Należy pogratulować doktorowi Gawęckiemu za ten znakomity, zwięzły, ale jednocześnie komunikatywny podręcznik na temat retinopatii cukrzycowej przeznaczony dla pracowników służby zdrowia. Przedstawiono w nim i opisano aktualne poglądy na temat patogenezy tego schorzenia,  jego główne objawy kliniczne oraz sposoby leczenia.  W całym tekście doktor Gawęcki pokazuje najważniejszą cechę prawdziwego naukowca: ciekawość. Dlaczego jest to takie ważne? Sceptycyzm stał się dominującym nastawieniem współczesnej nauki. Chociaż sceptyk ubiera zwykle szaty kapłańskiej czystości intelektualnej, w istocie niczego nie ryzykuje, niczego nie odkrywa i nie jest w stanie nauczyć się niczego nowego. Każdy, niezależnie od pozycji, może grać sceptyka. Przez ile lat Gullstrand odmawiał Einstenowi przyznania Nagrody Nobla ? Nie jest zbrodnią , że tak robił, ale że mógł tak postępować. Sceptycyzm w rozkwicie. 

Pomimo doskonałości książki doktora Gawęckiego, ważne jest , aby uświadomić sobie, że wszystko co jest w niej zawarte, za 10, 20 lub 50 lat zostanie uznane za przestarzałe, albo po prostu błędne. Taka jest cena postępu. Dlatego nigdy nie powinniśmy zbyt mocno bronić status quo oraz „aktualnego konsensusu”: to byłby błąd. Po prostu jeszcze nie wiemy. Jeżeli mi nie wierzycie, poświęćcie chwilę na refleksję o przeszłości. Pomimo naszych najszczerszych wysiłków, aby być tak poprawnym jak się da w danym momencie w czasie, przyszłość, prawdopodobnie, spojrzy na nas albo z przerażeniem albo z rozbawieniem – a najprawdopodobniej z obydwoma uczuciami. Jeżeli będziemy mieli szczęście – również ze współczuciem. 


Ciekawość doktora Gawęckiego, oczywista przy lekturze jego książki, stanowi antidotum dla naszej kultury sceptycznej arogancji i zaproszenie do postępu: do nowej i lepszej informacji oraz nowych i lepszych praktyk. Kolejny krok w niekończącej się podróży. Taka książka zajmuje ważne miejsce w naszej bibliotece. Jestem pewien, że będziecie, jak ja, czytać ją z przyjemnością i docenicie jej użyteczność."


Jeffrey K Luttrull, MD

Ventura County Retina Specialists

Ventura, California

Styczeń  2021Opinie o podręczniku

Maurizio Battaglia Parodi

"This excellent book accurately prepared by Dr Maciej Gawecki takes care of one of the most important causes of vision loss, that is diabetic retinopathy. The text is organized to thoroughly cover the all the aspects of the disease by describing classification, epidemiology, pathophysiology, clinical findings, and therapeuthic management. Retinopatia Cukrzycowa offers a complete and updated overview of the disease in order to address both the current clinical practice and also the future research purposes regarding diabetic retinopathy. In addition to a clearly-written text, many illustrations complete the book to make the understanding of each topic easier.

Retinopatia Cukrzycowa will be especially useful for students, ophthalmolgists, diabetologists, and researchers. 

I wish the author the best personal success."


Ta doskonała książka, dokładnie przygotowana przez doktora Maciej Gawęckiego, zajmuje się jedną z najważniejszych przyczyn utraty widzenia, retinopatią cukrzycową. Tekst jest tak zorganizowany, aby skrupulatnie przedstawić wszystkie aspekty tego schorzenia, poprzez opisanie klasyfikacji, epidemiologii, patofizjologii, danych klinicznych oraz postępowania terapeutycznego. „Retinopatia cukrzycowa” zapewnia pełen aktualny ogląd tej choroby, odnoszący się zarówno do współczesnej praktyki klinicznej jak i przyszłych badań naukowych nad retinopatią cukrzycową.Poza klarownie napisanym tekstem, duża ilość ilustracji dopełnia książkę, ułatwiając zrozumienie każdego z tematów. Retinopatia cukrzycowa  będzie szczególnie użyteczna dla studentów, okulistów, diabetologów i badaczy. Życzę autorowi wielu sukcesów. 


M. Battaglia Parodi MD

Associate Professor 

Department of Ophthalmology

Vita-Salute San Raffaele University

Milano, Italy

Halina Mickiewiczówna - Ciepło głosu i serca

Halina Mickiewiczówna Ciepło głosu i serca Katarzyny I. Gawęckiej to pierwsza książka biograficzna, pełna dokumentów i zdjęć z życia śpiewaczki, mówi nie tylko o jej dokonaniach zawodowych. Dzięki wypowiedziom kilkudziesięciu bliskich jej osób powstał bowiem portret kobiety próbującej godzić życie rodzinne z artystycznym, rozdającej uśmiechy, lecz skrywającej tęsknoty i zawody miłosne. Biografia ta jest spełnieniem życzenia artystki, która nagrywając na taśmę swoje wspomnienia, powiedziała kiedyś: „Gdyby powstała o mnie książka, chciałabym, aby mówili o mnie inni”.  

Biografia złożona jest z trzech części i „Dodatków”. Pierwsza część, zatytułowana „Urodzona śpiewaczka”, opisuje życie Haliny Mickiewiczówny, począwszy od lat dziecinnych, poprzez sukcesy na scenie i estradzie, aż do momentu, kiedy decyduje się na pracę pedagoga śpiewu. Część druga pt. „Urodzony pedagog” jest nie tylko opisem jej dokonań jako nauczyciela, ale też zawiera informacje dotyczące ważnych dla niej w tamtym czasie spraw i wydarzeń. Trzecia część w całości zbudowana jest z wypowiedzi przyjaciół, znajomych i uczniów, więc zatytułowana została „We wspomnieniach”. Na „Dodatki” złożyły się wykazy uczniów, koncertów, nagrań płytowych i radiowych oraz ważniejszych nagród, które otrzymała. 

Integralną częścią książki jest płyta CD z nagraniami Maestry, nigdy dotąd niepublikowanymi.


  Więcej o książce i płycie CD…


Już w sprzedaży!


halina-mickiewiczownaWłóż książkę do koszyka!Tyrmand i Ameryka


Tyrmand i Ameryka (2011) 


Książka przedstawia mało znany, amerykański okres w życiu Leopolda Tyrmanda. Od oszałamiającego sukcesu w Nowym Jorku, poprzez trudny okres walki o czytelnika, aż po redagowanie własnego magazynu Chronicles of Culture. Amerykańska biografia Tyrmanda dokumentuje zarówno publiczną działalności pisarza, jak i jego bogate życie prywatne. Książkę wzbogacają dodatkowo liczne relacje przyjaciół i znajomych, bogaty wybór ilustracji oraz fragmenty nieznanych dotąd polskiemu czytelnikowi tekstów Tyrmanda, z których wyłania się klarowny obraz jego poglądów na Amerykę końca lat sześćdziesiątych. Spostrzeżenia pisarza zaskakują aktualnością i trafnością w odniesieniu do polskiej sytuacji polityczno-społecznej i kulturowej końca XX i początku XXI wieku.


Już w sprzedaży!


Tyrmand i Amerka 2Włóż książkę do koszyka!
© KMG Dragon’s House - więcej niż wydawnictwo | Wszystkie prawa zastrzeżone | Regulamin sprzedaży